فرآیند انجام کارآموزی

 
1. ارسال نامه از دانشگاه مربوطه به اداره کل سرمایه انسانی شهرداری2.
2. بررسی درخـواست دانشگاه و در صورت تأیید اولیه ارسال به سازمان.
3. صدور مجوز توسط رئیس سازمان.
4. ثبت رایانه ای تـوسط دبیـرخانــه.
5. ارجاع نامه به اداره برنامه ریزی و حراست.
6. ارجاع نامه توسط رئیس اداره برنامه ریزی به کارشناس مربوطه.
7. همـاهنـگـی با واحـد مربـوطـه و معـرفـی دانشجـو جهت انجـام کـارآمـوزی (در صـورت نیـاز واحـد مـذکـور).
8. انجام کارآموزی به مدت تعیین شده در سازمان.
9. تهیه نامه پایان کارآموزی توسط اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و ارسال به رییس سازمان جهت تأیید.
10. ارسال نامه به اداره کل سرمایه انسانی.
 
**مدت زمان انجام فرایند حداکثر دو روز کاری**
1. در صورت نیاز در رشته های مرتبط با فعالیت این سازمان، کارآموز پذیرفته می شود.
2. آدرس: ابتدای بلـوار شهید چمـران، نبـش کـوچه 12 – شماره تماس: 36287970
 
*جهت پیگیری نامه به واحد دبیرخانه مراجعه شود*
 
 
 
 

منبع : سازمان مدیریت پسماند
۷۳۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
  
رییس سازمان
روح اله خوشبخت
روح اله خوشبخت

شماره تماس : 40-36499236-071
ملاقات مردمی : دو شنبه ها 11 تا 12:30آخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳